Какво са социални умения?

Определения:
Социалните умения са поведения, ефективни в ситуации на социално взаимодействие. Всяка ситуация изисква определена последователност от отговори на нейните изисквания, така че резултатът да е безконфликтна ситуация. Това са умения за общуване, въздействие и взаимодействие със света около нас, като се избягва конфликта и социалната дисхармония.

Всеки човек е родена в култура със специфични обичаи и различни социални норми, които определят подходящият начин на поведение (или последователност от поведенчески реакции).

Липсата наумения за отговор и стратегии, които водят до успешни взаимоотношения, се счита за дефицит в социалните умения. Няма психологически проблем, без значение колко прост или сложен е, в който да не е свързан със затруднения при взаимодействието с другите около нас.

Видове социални умения
Асертивност – форма на поведение, която позволява защитаването на най-важните интереси, без да се демонстрира тревожност и неувереност, изразяването на чувства спокойно и отстояването на личностната позиция без отхвърляне на тази на другите.
Емпатия – умение, заложено в нашите социални взаимодействия, позволява разбирането и съпреживяването на гледните точки на другите без да изисква съгласие. Това е умението да се поставяш на мястото на другия, за да го разбереш по-добре.
Слушане – умение, изискващо разбиране и внимание знаейки другият какво се опитва да предаде/каже, както и предавайки/казвайки, че посланието е разбрано.
Дефиниране на проблем – умение за анализ на ситуацията, вземане под внимание на всички обективни фактори, както чувствата и нуждите, които са от значение за разглежданата ситуация.
Преценка на решенията – анализ на последствията на всяко решение – било то с краткосрочни или дългосрочни последствия.
Преговори – комуникация за откриване на алтернативно решение, задоволяващо и двете страни. Този отговор взема под внимание чувствата, мотивацията и интересите на всички.
Израз на оправдан гняв, възмущение или недоволство – демонстриране на подходящи и уважителни към другите негативни чувства и емоции.
Извинения или признаване на незнание – способност за разбиране на собствените грешки.

Защо са важни?
Социалните умения се преподават в училищна или в свободна форма през последните няколко десетилетия в много страни, защото са изключително важни за здравословното развитие на децата.

Изследванията в тази посока твърдят, че при децата със слаби социални умения има риск за потенциални проблеми в развитието в училище, а в последствие и на работното място. При част от агресивните деца особено, има риск за развиване на по-сериозни проблеми през детството и юношеството.

Изследванията са категорични, че училището и семейството са двете най-важни среди за учене на социални умения при децата. Уменията, които са резултат на това учене могат да повлияят качествено на здравословността на развитието.
Добрите социални умения са от голямо значение за успешното реализиране в живота. Тези умения ни помагат да знаем какво да кажем, как да правим добри избори и решения, както и как да се държим в различни ситуации. Степента, в която децата и младите хора притежават добри социални умения може да повлияе на тяхното академично представяне, поведение, социални и семейни взаимоотношения, както и участия в извънкласни активности. Социалните умения са също свързани и с качеството на училищната среда и толерантност.

Ползи от развитието на социалните умения в децата
– По-добри, по-пълноценни взаимоотношения с хората;
– Умение за създаване на приятели и социализиране;
– Възможности за по-забавен, разнообразен и пълноценен живот;
– Освобождаване от проблеми като срамежливост, несигурност, самота, ниско самочувствие.
– По-добри кариерни възможности;

Цялостно по-добро умение за работа и достигане на успехи, тъй като голяма част от всичко, което правим включва социални взаимодействия по един или друг начин.

Последствия от слабите социални умения – учениците със слаби социални умения са склони да:
– изпитват затруднения в междуличностните си взаимоотношения с родители, учители и връстници;
– Провокират силно негативни реакции в другите, които водят до висок риск на отхвърляне от връстниците, което статистически се свързва като фактор за училищно насилие;
– Показват знаци на депресия, агресия и тревожност;
– Демонстрират слабо академично представяне като индиректно последствие;
– Показват по-висока въвлеченост в криминални действия като възрастни.

Въздействие върху училищната среда – социалните умения, които са свързани с училищната безопасност включват:
– Управление на гнева,
– Разбиране на чуждата гледна точка,
– Решаване на социални проблеми,
– Преговорни умения с връстници,
– Управление на конфликти,
– Умения за отстояване на мнението пред съучениците,
– Активно слушане,
– Ефективна комуникация,
– Повишено приемане и толерантност на разнообразието сред хората.

Национален център за социално-емоционално развитие