Бъдеще за децата ни

EEA_GrantsИме: Бъдеще за децата ни – развиване на социални умения на деца в Начална училищна възраст
Финансиране: Норвежкия фонд в рамките на програмата за подкрепа на НПО по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Обща стойност на финансирането: 37013.80 евро
Обща продължителност на проекта: 18 месеца.

Резултати: В проектът Бъдеще за децата ни – развиване на социални умения на деца в начална училищна възраст (текущ, краен срок на проекта май 2016), се цели повишаване социалните умения на деца от 2ри клас в училища със смесен етнически произход чрез програма за социални умения с доказана ефективност. По тази програма беше създаден и адаптиран за българските училища инструментариум : програмата „Добрите неща“ (американската Positive Action в оригинал) за развитие на социални компетентности в децата, родителите и учителите, който се прилага в три училища в страната. В проекта се проучва ефективността на този инструментариум в български училища, включително с голямо ромско присъствие, като такива на партньорите ни от 5 СОУ „П.Р.Славейков” – гр. Перник и СОУ „Хр. Ботев” – Горна Малина., както и в два втори класа в 119 СОУ „Михаил Арнаудов” – гр. София. Към настоящия момент има голям интерес от училищата за използване на комплекта от Добрите неща за втори клас.

Първи междинен описателен отчет
Първи междинен финансов отчет

Национален център за социално-емоционално развитие