Мисия и визия

Визията на НЦСЕР е свързана с интегриране в образователния модел на философия, според която личността на всеки участник – дете, учител или родител, е ценност. Основна база за създаване на реално демократично и гражданско общество в България.

Мисията на НЦСЕР е да работи за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация и развитие и утвърждаване на духовните ценности чрез изграждане на общество,в което приоритет и акцент е комуникацията без насилие,основана на взаимно уважение,толерантност към различията и по-високо ниво на самоосъзнатост; повишаване на социалните умения и емоционалната интелигентност на българските деца от предучилищна до прогимназиална възраст; превенция на насилието и рискови поведения сред деца от ранна предучилищна възраст до прогимназиална възраст; развиване на социални и емоционални компетенции сред учители и родители за осъзнаване нуждите на децата във възпитателния и обучителния процес и изграждане на модели на взаимодействие с тях,подпомагащи личностното им и академично развитие и увеличаване на компетенциите на учители и родители за справяне с конфликтни ситуации във възпитанието на децата чрез обучения и допълнителна психолого-педагогическа работа.

Национален център за социално-емоционално развитие