Основни дейности

Основен акцент в дейностите на НЦСЕР е превод и адаптация на програми за развитие на социалните и емоционалните компетенции за деца, родители и учители, доказали в други страни своята ефикасност и ефективност чрез научни изследвания; преводът и адаптацията на програмите включва съобразяването им с българската образователна система и с условията в българските училища. Тези програми за развитие на социалните и емоционалните компетенции за деца, родители и учители в България се апробират, за да се докаже тяхната ефективност в български условия, чрез използване на конкретен психологически инструментариум за изследване. Следващата стъпка е тяхното разпространение в българския им вариант в училищата в България – частни и държавни.

Национален център за социално-емоционално развитие